|

Иргэний өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 98 хувьтай байна

"Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх тухай" хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоолын дагуу аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудаас 2019 оны 3-р улиралд иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаар аймгийн ЗДТГ-т ирүүлсэн тайлан мэдээг нэгтгэн танилцуулж байна.
Тайлангийн хугацаанд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, агентлагуудад 27873 өргөдөл гомдол, санал хүсэлт ирсний 27368-г хугацаанд нь шийдвэрлэж, хугацаа болоогүй 505 өргөдөл, харьяаллын дагуу 129 өргөдлийг холбогдох газруудад нь хандан шилжүүлж, шийдвэрлэлт 98.0 хувьтай байна.
Нийт ирсэн 27873 өргөдөл гомдол, саналын 119736 буюу 71 хувь нь хүсэлт, 6763 буюу 24.0 хувь нь санал, 1374 буюу 4.9 хувь нь гомдол байв.

5 сэтгэгдэл