|

129 хөмрөгийн 2740 хадгаламжийн нэгжийг цахим хэлбэрт шилжүүлэв

129 хөмрөгийн 2740 хадгаламжийн нэгжийг цахим хэлбэрт шилжүүлэв

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Архивын тасгаас 2016-2019 онд 129 хөмрөгийн 2740 хадгаламжийн нэгжийг цахим санд шилжүүлж,баримтын түвшинд тодорхойлон бичилт, холболт хийн цахим сангаас лавлагаа үйлчилгээ үзүүлэхэдбэлэн болгосон байна.

Энэ нь цахим сандшилжүүлэх нийт баримтын 53.7 хувийг эзэлж байна.Мөн хөмрөг үүсгэгч 76 байгууллагад байгууллагын архивын AMS-G программыг нэвтрүүлж,үйл ажиллагааг нь жигдрүүлэн, 12 байгууллагын 103 хадгаламжийн нэгжийг цаасан сууриар болон цахим хэлбэрээр төрийн архивт шилжүүлж авсанбайна.


0 сэтгэгдэл